SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

BAN GIÁM ĐỐC
PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
PHÒNG ĐIỀU HÀNH
PHÒNG KINH DOANH
PHÒNG HƯỚNG DẪN
PHÒNG VISA
PHÒNG TƯ VẤN
PHÒNG VÉ
PHÒNG KẾ TOÁN
PHÒNG MARKETING ONLINE